Privacy Statement - Smeets Autogroep

Smeets Autogroep en alle aan haar gelieerde ondernemingen hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 


In dit Privacy Statement van Smeets Autogroep, statutair gevestigd te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14091093, hierna te noemen: Smeets, willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Bescherming persoonsgegevens.

Smeets vindt uw privacy belangrijk en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en type persoonsgegevens zijn in dit privacy statement beschreven;

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel en type persoonsgegevens zijn in dit privacy statement beschreven;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens zullen doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt dan wel nadat wij van u toestemming tot verstrekking verkregen hebben. Verstrekken wij uw gegevens aan een derde, dan eisen wij van die derde net zo zorgvuldig met uw gegevens om te gaan als wij dat doen en deze gegevens alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verkregen;
 • uw persoonlijke gegevens verwerken wij die u bij het bezoek aan onze websites heeft ingevoerd. Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat Smeets die gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt;
 • meer informatie over ons cookie beleid verstrekken. Deze informatie kunt u hier vinden.
 • geen persoonsgegevens aan partijen verstrekken welke gevestigd zijn buiten de EU;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren en u - indien nodig - hier op wijzen;
 • als Smeets Autogroep een zelfstandige merkdealer zijn. Voor de diensten die rechtstreeks door Daimler dan wel Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. aan u geleverd worden verwijzen wij u naar hun privacy policy: Privacy Policy Daimler
 • aan deze websitesite een SalesFeed Software gekoppeld hebben. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door Smeets worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het opstellen van offertes en aanbiedingen;
 • het aangaan van overeenkomsten;
 • het versturen van nieuwsbrieven, enquêtes en service berichten;
 • het aanbieden van klantenservice;
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. Smeets gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

 

Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen, oproepen voor de APK en bandenwissel, enquêtes, etc. 


Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur, de met haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en / of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (directe) marketingactiviteiten, het doen van klanten tevredenheids- en marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-) diensten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Smeets zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.


Bewaartermijn

Smeets bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en of organisatorische maatregelen genomen om persoons-gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo maken wij gebruik van een wachtwoorden policy, tweeweg authenticatie, fysieke datacenter beveiliging, etc.


Rechten inzake uw gegevens: Inzage, correctie en verzet

U kunt schriftelijk een overzicht opvragen van uw persoonsgegevens die door Smeets zijn verwerkt. Smeets kan hiervoor een vergoeding vragen. 


Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Verder kunt u schriftelijk aangeven dat u geen (commerciële) informatie meer wenst te ontvangen over producten en diensten van Smeets. Smeets zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van het overige gebruik van persoonsgegevens door Smeets, kunt u Smeets verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Contactgegevens Smeets Autogroep

Heeft u vragen over AVG, neem dan gerust contact op met ons Klanten contact center 088 – 889 1234 of mail uw vraag naar avg@smeets.ag. Per post kan natuurlijk ook postbus 3029, 6401 DM Heerlen. Wij helpen u graag.


Wijzigingen

Smeets behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.